เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
     


 
กพ 0023.3/ว 5811 1-การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561-62  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.3/ว 5811 2-การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561-62  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.3/ว 5807 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณ  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.3/ว 5804 1-เร่งรัดและสร้างความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพ  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.3/ว 5804 2-เร่งรัดและสร้างความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพ  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.2/ว 5798 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของเท  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.3/ว 5787 ศูนย์การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ธ.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1699